Persoanele îndreptățite pot depune la comisiile locale până în data de 6.12.2018 cereri pentru reconstituirea și/sau constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente caselor de locuit, conform prevederilor Legii 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Aducem la cunoștința cetățenilor publicarea în Monitorul Oficial nr. 679/06.08.2018 a Legii nr. 231 din 2 august 2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se stabilește un termen de 120 de zile, respectiv perioada 09.08.2018-06.12.2018, în care persoanele fizice și juridice pot depune cereri pentru reconstituirea și/sau constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente caselor de locuit, cu respectarea următoarelor prevederi legale:

  1. La articolul 23, alineatele (2) şi (21) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.

(21) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.”

  1. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

  1. a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
  2. b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;
  3. c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;
  4. d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale.”
  5. La articolul 27, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins:

„(23) În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

  1. a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
  2. b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;
  3. c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.”

Cererea va fi formulată de fiecare persoană îndreptăţită, personal sau prin mandatar. Când sunt mai mulţi moştenitori cererea se poate face în comun, fiind semnată de fiecare dintre aceștia.

Cererea, împreună cu actele doveditoare se depune la primăria unde este situat terenul fie personal, fie prin poştă, înăuntrul termenului prevăzut de lege.