GUVERNUL ROMÂNIEI A APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE GUVERN DIN DATA DE 1 MARTIE 2023 ORDONANȚA DE URGENȚĂ PENTRU APROBAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE INVESTIȚII, DE INTERES ȘI DE UTILITATE PUBLICĂ “ȘCOLI SIGURE ȘI SĂNĂTOASE”

Guvernul României a aprobat în ședința din 1 martie 2023, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ordonanța de urgență pentru aprobarea Programului national de investiții, de interes și de utilitate publică, “Școli sigure și sănătoase”.

În cadrul Programului se pot realiza lucrări de intervenții pentru consolidare seismică, reabilitarea, modernizarea, creșterea performanței energetice, inclusiv lucrări de demolare parțială la clădirile  în care își desfășoară activitatea didactică unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv de învățământ special, și care sunt încadrate în nivelul de risc seismic I.

Programul național de investiții „Școli sigure și sănătoase” se derulează în perioada 2023-2025, iar beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale, finanțarea fiind asigurată de Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice și Administrației. Pot fi finanțate prin prezentul program obiectivele de investiții care nu sunt incluse la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027, prin Planul național de redresare și reziliență sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale.

Contractele de finanțare se vor încheia pe  perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii cu 2 ani.

Sunt eligibile toate categoriile de cheltuieli , mai puțin consultanța, dotările și activele necorporale, cheltuieli pentru informare și publicitate, comisioanele și dobânzile bancare

Introducerea în program se va face în baza listelor transmise periodic de către Ministerul Educației, liste care vor cuprinde clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic Rsl, comunicate de către unitățile administrativ-teritoriale.

Documentele necesar a fi transmise de beneficiari către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea încheierii contractelor de finanțare se stabilesc prin normele metodologice.

În vederea derulării programului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pune la dispoziția beneficiarilor platforma digitală „investitii.mdlpa.ro“.

În vederea obținerii unor informații complete și sigure referitoarea la acest Program pot fi accesate următoarele link-uri:

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-aprobate-in-cadrul-edintei-guvernului-romaniei-din-1-martie-2023

https://www.mdlpa.ro/subarticles/5/mdlpaconsolidamseismicscolie01032023