Prefectul Liviu Alexandru Miroșeanu a semnat, împreună cu decanul Facultății de „Științe Economice, juridice și administrative”, lector univ.dr. Violeta Urban, un acord între Instituția Prefectului Județului Bacău și Universitatea George Bacovia din Bacău în vederea creării şi dezvoltării Reţelei de Parteneriat pentru Competitivitate şi Inovare – INCONECT

Astăzi, 19 februarie, prefectul Liviu Alexandru Miroșeanu a semnat, împreună cu decanul Facultății de „Științe Economice, juridice și administrative”, lector univ.dr. Violeta Urban, un acord între Instituția Prefectului Județului Bacău și Universitatea George Bacovia din Bacău pentru dezvoltarea unui cadru sustenabil de colaborare în vederea îmbunătăţirii relevanţei programelor de studii pentru cerinţele pieţei muncii, dezvoltării economice inteligente, competitive şi durabile şi susţinerii unei administraţii publice eficiente. Activitatea se desfăşoară în cadrul programului „PARTENERIAT PENTRU COMPETITIVITATE ŞI INOVARE– INCONECT”.

Acordul stabileşte cadrul general în care se vor organiza şi desfăşura activităţile necesare creării şi dezvoltării Reţelei de Parteneriat pentru Competitivitate şi Inovare – INCONECT. Reţeaua de Parteneriat pentru Competitivitate şi Inovare – INCONECT reprezintă materializarea modelului de colaborare dintre universitate şi mediul economic şi social în cadrul căreia se vor organiza activităţile derulate în parteneriat între universitate şi comunitate.

Parteneriatul se desfășoară pe 4 ani și își propune următoarele obiective specifice:

– colaborarea partenerilor în cadrul prezentului Acord pentru conștientizarea de către tineri a etapelor de adoptare a deciziilor administrative;

– colaborarea în vederea evaluării/modificării periodice a Planurilor de învățământ/Fișelor disciplinelor/materialelor de învățare în concordanță cu cerințele pieței muncii;

– organizarea de workshop-uri, seminarii, reuniuni, dezbateri pentru teme de interes, atât pentru studenți, cât și pentru angajații Instituției Prefectului Județului Bacău;

– implicarea Instituției Prefectului Județului Bacău în activități de tutoriat pentru studenții Specializărilor Administrație Publică (licență), Managementul instituțiilor din administrația publică (master) pe parcursul desfășurării programelor de practică la sediul Instituției Prefectului sau pe parcursul realizării proiectelor de cercetare sau de finalizare a studiilor, alături de personalul academic al Universității;

– promovarea metodelor de învățare non-formală prin realizarea de proiecte și programe de pregătire socio-profesională a studenților și absolvenților;

– colaborarea pentru efectuarea și publicarea de studii, cercetări, cărți, monografii, cursuri universitare etc. în domeniile de interes comune ale cadrelor didactice ale Universității George Bacovia din Bacău și specialiștii din cadrul Instituției Prefectului Județului Bacău;

– participarea specialiștilor din cadrul Instituției Prefectului Județului Bacău la conferințele și simpozioanele organizate de Universitatea George Bacovia din Bacău.