Organizare

 • IRegulamentul de organizare şi funcţionare este disponibil aici.
Organigrama Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău este disponibilă aici.
 • Corpul de control al prefectului – atribuţii
 • Cancelaria prefectului – atribuţii
 • Audit intern – atribuţii
 • Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane şi Administrativ – atribuţii
 • Serviciul Strategii si Programe – atribuţii
 • Serviciul Juridic – atribuţii
 • Serviciul Comunicare si Situatii de Urgenta – atributii
 • Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple – atribuţii
 • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – atribuţii

 

ANUNȚ

Instituţia Prefectului – județul Bacău organizează, la sediul din municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.2, concurs de recrutare, în data de 4 septembrie 2018, ora 10.00 (proba scrisă) şi în data de 6 septembrie 2018, ora 10.00 (interviul), pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului Juridic, Compartiment Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu și reprezentare în instanță.

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • vechime necesară ocupării postului – minim 5 ani în specialitatea studiilor.

Dosarele de concurs se depun în perioada 03.08-22.08.2018.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor, relaţii suplimentare privind bibliografia, conţinutul dosarului de concurs şi modul de desfăşurare a concursului sunt: Instituţia  Prefectului – judeţul Bacău  – municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.2, camera 38, telefon 0234534224 int.29003, fax. 0234510065, email: resurseumane@prefecturabacau.ro, www.prefecturabacau.ro, persoană de contact Nastasă Sorina, consilier principal.

Bibliografie:

pentru concursul organizat în data de 04.09.2018 (proba scrisă) în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, grad priofesional principal dincadrul serviciului juridic din cadrul serviciului JURIDIC, compartimentul „Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi reprezentare în instanţă”

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale  Legii nr. 340 / 2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 18/1991 – Legea fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. <LLNK 12000     1 10 201   0 16>Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi ulterioare;
 10. Legea nr. 165/2013 privind măsurile de  finalizare a  procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;
 14. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil – art 535 – art. 666;
 16. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă – Titlul III – Competenţa instanţelor judecătoreşti.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Dosarul de concurs conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere (aici);

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i) cazierul judiciar;

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Proces verbal de selectie a dosarelor. aici

Proces verbal rezultate proba scrisa (aici)

 • Proces verbal interviu aici
 • Proces verbal rezultat final aici

 • Proces verbal de afişare a rezultatelor probei scrise a concursului organizat în data de 04.06.2018, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul
  serviciului ,,Juridic” compartimentul ,,Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi reprezentare în instanta”

 • Proces Verbal de afişare a selecţiei dosarelor, depuse pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de Consilier juridic, grad profesional principal, în cadrul serviciului ” Juridic” compartimentul „Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi reprezentare în instanţă”, încheiat astăzi, 29.05.2018

 • Instituţia Prefectului jud. BACĂU, cu sediul în Bacău, Str. Mărăşeşti nr.2, organizează concurs în data de 04.06.2018  ora 1000– proba scrisă şi în data de 06.06.2018, ora 1000 – interviul, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, grad profesional principal în cadrul serviciului „JURIDIC” – compartimentul „Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi reprezentare în instanţă”.
 • Proces Verbal // pdf // de afişare a rezultatelor interviului organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul serviciului ,,Juridic” compartimentul ”Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi reprezentare în instanţă”
 • Proces Verbal  // PDF // de afişare a rezultatelor probei scrise a concursului organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul serviciului ,,Juridic” compartimentul ,,Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi reprezentare în instanţă”
 • Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs
 • Directia Regim Permise si Inmatriculare a Vehiculelor organizeaza concurs
 • Instituţia Prefectului jud. Bacău, cu sediul în mun. Bacău, str. Mărăşeşti nr.2, organizează concurs în data de 20.02.2018 ora 1000– proba scrisă şi în data de 22.02.2018,  ora 1000 – interviul, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, grad profesional principal în cadrul serviciului „JURIDIC” – compartimentul „Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi reprezentare în instanţă”.
  1. Anunt – pdf
  2. Bibliografie – pdf
  3. Formularde inscriere – doc