Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (COJES), este constituită în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Bacău. COJES este alcătuită din reprezentanţi ai structurilor deconcentrate ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale sau ai autorităţilor administrative autonome, ai confederaţiilor sindicale, ai confederaţiilor patronale, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

COJES îşi desfăşoară activitatea în temeiul:

  • Legii nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată;
  • Hotărârii nr. 1.054 din 8 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
  • Ordinul Prefectului nr. 162 / 13.08.2015 (PDF) privind reorganizarea Comisiei Judeţene de Egalitate de Şanse Bacău.

COJES îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

a) promovarea abordării integrate a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în scopul eliminării inegalităţilor de gen şi a discriminărilor pe criteriu de sex;
b) includerea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în elaborarea şi în aplicarea politicilor sectoriale prin intermediul instituţiilor reprezentate în COJES;
c) evaluarea stadiului aplicării şi respectării legislaţiei în domeniu la nivel local;
d) elaborarea de recomandări pentru autorităţile administraţiei publice locale în vederea aplicării politicilor şi programelor specifice de promovare a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
e) promovarea schimbului de experienţă şi de informaţii privind acţiunile desfăşurate în domeniu;
f) promovarea de propuneri pentru strategia locală de implementare a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
g) punerea la dispoziţie mass-mediei locale a informaţiilor referitoare la experienţele pozitive şi negative în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării pe criteriu de sex şi al aplicării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
h) elaborarea de rapoarte privind modul concret de aplicare în diferite sectoare de activitate a politicii egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi la nivel local, rapoarte care vor fi comunicate către CONES, precum şi către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

Contact Agenţia Judeţeană pentru Plăti şi Inspecţie Socială Bacău:

Telefon : 0234.510082 , 0234.510083
Fax: 0234.544583,0234.588605
E-mail: ajps.bacau@prestatiisociale.ro